Spolek KNAP

Stanovy spolku

Klub nadšenců a příznivců při Základní umělecké škole Pozořice z.s.

článek 1
Úvodní ustanovení
1) Název spolku je: Klub nadšenců a příznivců při Základní umělecké škole Pozořice
z.s. (dále jen „Klub“)
2) Sídlem je Mokrá, č.p. 86, 664 04 Mokrá-Horákov (Základní umělecká škola Pozořice)
3) Klub je nepolitickým zájmovým spolkem fyzických osob. Jeho účelem je: podpora zájmů
výtvarně, hudebně a pohybově nadaných dětí a mládeže, prosazování jejich
kvalitního vzdělání a výchovy, všestranný rozvoj jejich osobnosti a utváření
podmínek pro jejich plné uplatnění v naší společnosti.

článek 2
Cíle Klubu
Činnost Klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, ZŠ a
ZUŠ i dalších společných organizací a na dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
Ke splnění těchto cílů zejména:
– působí na rodiče dětí k správné výchově v rodině a vytvoření podmínek v rodině pro
všestranný rozvoj osobnosti dítěte
– spolupracuje se školou ve všech oblastech činnosti
– seznamuje rodiče s výchovnými, vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů
a příznivců školy při jejich naplňování
– přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů při zajišťování výchovné činnosti
i zlepšování prostředí školy
– spolupracuje s podobnými sdruženími v ČR i obdobnými společnostmi v zahraničí
a získává další fyzické i právnické osoby pro podporu těchto cílů
– předkládá vedení školy náměty, podněty, doporučení a stížnosti rodičů a příznivců
školy a podílí se na jejich objektivním vyřízení
– předkládá podněty a doporučení příslušným orgánům ke koncepci výchovně
vzdělávací soustavy
– vyjadřuje se z pohledu členů Klubu k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání
– spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány v oblasti školství, výchovy a sociální
politiky a hájí zájmy dětí, rodičů i školy.

článek 3
Členství v Klubu
1) Členem Klubu se může stát každý občan ČR starší 18 let, který se ztotožňuje s cíli a
stanovami Klubu podáním přihlášky k členství v Klubu a zaplacením základního
členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou.
2) Každý člen má právo aktivně se podílet na veškeré činnosti Klubu, vznášet své názory,
náměty a připomínky a osobně se zúčastňovat projednáváním svých návrhů v orgánech
Klubu. Jeho povinností je dodržovat stanovy Klubu a včas zaplatit členský příspěvek ve
výši schválené valnou hromadou. Každý člen bez rozdílu má jeden hlas při hlasování.
3) Členství v Klubu zaniká vystoupením, úmrtím nebo vyloučením pro závažné porušení
stanov, kterým je zejména vystoupení proti cílům a zájmům Klubu, ale i nezaplacení
schváleného členského příspěvku v určené lhůtě.
4) Hostem Klubu se může stát každý občan, fyzická nebo právnická osoba bez rozdílu
státní příslušnosti se souhlasem správní rady. Host Klubu nemá právo volit a být volen
jako statutární orgán Klubu. Má však právo zúčastňovat se jednání valné hromady při
projednávání svých podnětů a připomínek s hlasem poradním.

článek 4
Orgány Klubu
1) Valná hromada
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu, tvoří ji všichni členové Klubu.
Rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Klubu, schází se nejméně jednou za rok.
Je svolávána statutárním orgánem, může být svolána i tehdy, požádá-li o to nejméně
25% členů Klubu.
b) Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů Klubu.
Nedostaví-li se pozvaní členové na jednání valné hromady do 30 minut po zahájení,
může valná hromada jednat a přijímat usnesení v počtu přítomných členů. K platnosti
usnesení valné hromady je potřeba schválení nadpoloviční většinou přítomných
členů.
c) Jednání valné hromady řídí Předseda.
2) Statutární orgán – Předseda
a) Předseda je výkonným a statutárním orgánem Klubu, ve své činnosti se řídí
usnesením valné hromady.
b) Předseda je pověřen jednáním a podepisováním za spolek.
c) K jednání je povinen přizvat autory stížností nebo podnětů z řad členů či hostů Klubu,
škol, státních a zastupitelských orgánů či jiných institucí, přejí-li si být projednávání
svých podnětů přítomni. O výsledcích projednávání podnětů je povinen informovat
všechny osoby a instituce, jichž se podnět týká.
d) Nejméně 1x ročně svolává valnou hromadu, o konání valné hromady informuje hosty
Klubu. Řídí jednání valné hromady podle jednacího řádu.
e) Za svou činnost zodpovídá valné hromadě.

článek 5
Hospodaření Klubu
1) Zdroje Klubu tvoří členské roční příspěvky členů ve výši schválené valnou hromadou,
které mohou být použity pouze ke krytí nutných a užitečných výdajů spojených s činností
Klubu podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.
2) Přebytek rozpočtu zjištěný ročním vyúčtováním hospodaření Klubu může být podle
usnesení valné hromady pouze převeden do zdrojů Klubu pro následující rok.
3) Potřeba zvýšení zdrojů oproti původnímu rozpočtu zaviněná nepředvídatelnými
okolnostmi musí být projednána valnou hromadou a může být řešena zvýšením ročních
členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou.
4) Použití zdrojů Klubu:
a) Zdroje budou poskytovány v souladu se základním cílem Klubu podle rozhodnutí
statutárního orgánu Základní umělecké škole Pozořice, i přímo jejím žákům k níže
jmenovaným účelům:
– k pořízení učebních pomůcek pro výtvarný, taneční a hudební obor
– k pořízení nebo pronájmu výpočetní techniky pro efektivní evidenci majetku Klubu i
školy, reprografické techniky pro rozmnožování učebních a jiných materiálů v souladu s
předpisy o ochraně autorských práv a pro výrobu vlastních materiálů k veřejné propagaci
Klubu a školy, vhodné techniky pro dokumentaci a propagaci dovedností dětí,
– k zajištění setkání žáků s uměleckými osobnostmi a vynikajícími pedagogy,
– k zajištění výstav, koncertů, přehlídek žáků školy v tuzemsku i zahraničí a zajištění
veřejných prezentací (výstav) hostů školy v rámci výměnných poznávacích zájezdů,
– k zajištění návštěv žáků školy významných kulturních akcí,
– k zajištění pobytu a honorářů pro pedagogy při zkvalitňování metodiky výuky žáků
školy,
– k financování propagace školy a Klubu ve veřejných sdělovacích prostředcích.
b) Klub je oprávněn dále hradit ze zdrojů nezbytně nutné a účelně vynaložené náklady k
zajištění vlastní činnosti a správy.
c) Hospodaření Klubu se řídí obecně platnými předpisy o daních a účetnictví.
d) Peněžní prostředky jsou vedeny na zvláště zřízeném účtu v peněžním ústavu a smějí
být použity jen v souladu s těmito stanovami. Jsou evidovány, předepsaným
způsobem.
e) Hmotné a nehmotné zdroje Klubu jsou předepsaným způsobem evidovány, smějí být
používány jen v souladu se stanovami.
f) Prostředky poskytnuté z Klubu jsou účelově vázané a ten, komu budou poskytnuty,
smí použít jen k výše uvedeným účelům.
5) Za řádné hospodaření se zdroji Klubu zodpovídá Předseda.

článek 6
Závěrečná ustanovení
1) Klub je založen na dobu neomezenou.
2) Klub může být zrušen valnou hromadou, popřípadě jiným zákonem stanoveným
způsobem.
3) Zrušení, likvidace a majetkové vypořádání se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
4) Jedno vyhotovení těchto stanov je uloženo v sídle spolku.