Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Pozořice, příspěvkové organizace vydává na základě
zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitel školy.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1) Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o
právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila
datem svého vzniku 1. ledna 1993.
2) Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku
nového školního roku. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě –
ředitelna školy – informační nástěnka při vstupu do ředitelství.
3) Žák má právo na informace o studiu a činnosti školy, má právo je vyhledávat na
webových stránkách školy nebo se informovat u třídního učitele.
4) Žáci mají dále právo:
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005
Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání u třídních učitelů
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající
jejich věku,
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
e) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké
vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a
možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na
poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné
podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
f) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu
přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého
z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání
postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek
stanoví ředitel školy.
5) Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci
nezletilých žáků prostřednictvím žákovských knížek, třídních přehrávek a u ředitele školy.
6) Na informace podle odstavce 4 písm.b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich
rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.
7) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka
zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného
školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část. Zároveň stanoví
náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn takto:
Žákovi jsou pedagogem daného předmětu poskytnuty materiály ke studiu. Žák má možnost, po předchozí domluvě, účastnit se konzultace s pedagogem daného předmětu. Žák se zúčastní 2x ročně pololetního přezkoušení dle pokynů vyučujícího. Hodnocení pololetního přezkoušení je zapsáno do systému Klasifikace. V případě, že žák u pololetního přezkoušení neuspěje, je mu stanoven náhradní termín přezkoušení tak, aby klasifikace byla uzavřena vždy do 30.6. Celý náhradní způsob je podložen žádostí zákonných zástupců žáka.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
1) Žáci jsou povinni:
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě
navzájem,
c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas.
2) Zletilí žáci jsou dále povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též
osobně, telefonicky nebo e-mailem),
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím
pravděpodobném trvání,
d) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat
předem.
3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se základního uměleckého vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno
též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím
pravděpodobném trvání,
f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod.
omlouvat předem.
4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle
§ 28, odst. 2 školského zákona:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b) údaje o předchozím vzdělávání – katalogový list
c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo
zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn,
pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem
poskytnut,
d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních
obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy
I. Organizace školy
Základní umělecká škola v Pozořicích je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským
krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterou jmenuje zřizovatel školy.
Ředitele v jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený zplnomocněný zaměstnanec.
Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni
pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání)
Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového
řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším
zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.
Technicko hospodářští pracovníci :
a) ekonomka
b) školnice a uklizečka
II. Obsah a druhy studia
Na ZUŠ Pozořice se vyučuje hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický obor.
Vyučování v jednotlivých oborech a studijních zaměřeních se organizuje podle Školního
vzdělávacího programu ZUŠ Pozořice a podle příslušných učebních plánů (RVP), určených
Ministerstvem školství ČR. Výuka výše uvedených oborů probíhá v přípravné výchově a v
základním studiu I. a II. stupně. Přípravné studium je určeno pro 5ti a 6tileté žáky. Základní
studium se člení na I. stupeň, na který navazuje II. stupeň. Studium I. stupně trvá nejdéle 7 let,
studium II. stupně 4 roky.
III. Organizace výuky
Vyučování
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,
b) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na začátku školního roku a
vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů, a řádem na působících ZŠ.
c) frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními
místy mohou být: kmenová třída, koncertní a taneční sál, třída hudební nauky, apod.,
d) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené
cvičební a pracovní oděvy,
e) při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo
zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,
f) nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli
nebo jinému přítomnému učiteli,
g) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména
z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,
h) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty,
výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně
vzdělávací činností,
i) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.
Vyučovací hodiny a přestávky
a) vyučovací hodina trvá 45 minut,
b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými a desetiminutovými přestávkami,
c) jednotlivé hodiny lze spojovat a dělit
d)výuka může kromě vyučovacích hodin probíhat v jiných časových blocích, při zachování potřebných psychohygienických zásad
Vstup a pohyb po škole a v areálu školy
a) žáci přichází do školy 5 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se
v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně
nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Po skončení výuky žáci bez zbytečného
otálení opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat
výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti
těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.
b) rodiče žáků čekají na žáky před školou,
c) jízda na kole a koloběžkách v areálu školy není dovolena,
d) přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

IV. Přijímání žáků ke studiu
1) Ke studiu jsou žáci přijati na základě úspěšného složení přijímacích talentových zkoušek.
Termín přijímacího řízení škola včas a vhodným způsobem zveřejňuje. Při zkouškách se
ověřují předpoklady zájemců ke studiu zvoleného oboru. Na základě zjištěných
předpokladů zařazuje ředitel žáky do přípravného a základního studia.
a) v hudebním oboru hudební schopnosti, tj. hudební sluch, rytmické cítění, pohotovost,
hudební paměť a zdravotní a fyzické dispozice pro zvolený hudební nástroj
b) ve výtvarném oboru schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání, stupeň
vyjadřovacích schopností výtvarným projevem,
c) v tanečním oboru hudební a pohybové schopnosti, tělesná způsobilost,
d) v literárně-dramatickém oboru vyjadřovací schopnosti, pohybová a tělesná
způsobilost.
2) Po ukončení přípravného studia je žák zařazen do základního studia.
Po přijetí k základnímu studiu postupuje žák do vyššího ročníku vždy jen na základě
úspěšného vykonání postupové komisionální zkoušky. Ředitel zařazuje uchazeče do
studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na základě doporučení učitele hlavního
předmětu. Ředitel může do základního studia výjimečně zařadit nadané uchazeče, kteří
nedosáhli nebo překročili věk určený v učebním plánu oboru nebo předmětu.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat
žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Pedagogičtí
pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a
preventivní výchova byla nedílnou součátí vyučování.
2) Prevence sociálně patologických jevů u žáků zahrnuje aktivity především v oblastech
a) násilí a šikanování
b) záškoláctví
c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování
d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy žáků
e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
3) Ředitel školy
a) vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů
b) zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence
c) provádí příslušná opatření při výskutu sociálně patologických jevů ve škole
d) v rámci pedagogických porad vytváří prostor pro informování pedagogických
pracovníků o vhodných formách prevence a o situaci ve škole.
4) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech.
5) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených
v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
6) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama
a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo
ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
7) Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména
pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé
k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává
činnost školy.
8) Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem
hlavního předmětu. Zápis se provede do třídní knihy.
9) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na
jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více
než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků ředitel školy.
10) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků na předem určeném místě 15 minut před
dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Žáci nebo zákonní zástupci jsou
o akcích konaných mimo školu informováni písemně nejméně 5 dní před konáním
jednotlivých akcí. Žáci se mohou těchto akcí zúčastnit pouze po předložení kladného
písemného souhlasu zákonného zástupce – netýká se vystoupení a koncertů konaných v
Pozořicích, v Sivicích, v Mokré a ve Tvarožné.
11) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené
pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných
výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský
průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola
písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným
zástupcem.
12) Pedagogové, kteří se svými žáky organizují výjezdy (zahraniční, tuzemské), musí
předložit řediteli školy k podpisu povolení k výjezdu a další náležitosti dle organizačních
pokynů pro výjezdy do zahraničí a tuzemska.
13) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné
věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních.
Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách
školy.
14) V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům,
manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat
elektrické spotřebiče.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků
1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál, učební
pomůcky, v tanečním oddělení o zapůjčené kostýmy a plně za ně odpovídají.
2) Úmyslné škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních
věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit dle
pokynů a posouzení ředitele školy.
3) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní
pomůcky.
Zapůjčení hudebních nástrojů
1) Žák, nebo jeho zákonný zástupce je povinen vyplnit pravdivé údaje na formulář smlouvy
o výpůjčce a podepsat ji.
2) Při poškození nástroje nebo odcizení je žák, nebo jeho zákonný zástupce povinen zaplatit
náhradu škody.
3) Smlouva o výpůjčce se vystavuje dvakrát, jedna je ponechána na ředitelství školy.
4) Důležité je u zapůjčovaných nástrojů přesně vypsat inventární čísla, výrobní čísla (pokud
jsou uvedena) a stvrdit podpisem předávajícího učitele a podpisem žáka, nebo jeho
zákonného zástupce. Pokud bude zapůjčen hudební nástroj o letních prázdninách, platí
stále jedna smlouva o výpůjčce i v následujícím novém školním roce.

ČÁST PÁTÁ

Zásady a způsob hodnocení žáků
1) Zásady pro hodnocení žáků – pojetí a kritéria:
a) Hodnocení provádíme za účelem posouzení znalostí, dovedností a výkonu žáků. První
funkcí hodnocení je tedy zpětná vazba – informace o míře splnění cíle nebo úkolu.
b) Další, stejně důležitou funkcí hodnocení žáků je jejich motivace pro další studium, pro
zlepšování a zdokonalování svých schopností a pro odstraňování případných
nedostatků.
c) Žáky hodnotíme na základě souhrnu následujících měřítek:
 míra dosažení ročníkových výstupů v ŠVP
 kvalita výsledků vzhledem k osobnímu maximu,
 snaha, píle, aktivita, úroveň přípravy na výuku,
 pokrok v čase.
2) Způsob hodnocení žáků – metody a formy:
a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o
základním uměleckém vzdělávání.
b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vyjádřeno klasifikací.
c) Žák je klasifikován v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
d) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
 žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2, průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5
 žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý
 žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý
e) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
f) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání.
1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem
vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby
průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných
neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na
platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost,
odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly
do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních
vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a
rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo
souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160
odst. 1 písm. c) školského zákona).
2) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo
druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání
podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze
poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
Placení školného
1) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí dvěma
splátkami – první splátka na 09. – 12. měsíc kalendářního roku a druhá na 01.- 06. měsíc v
dalším kalendářním roce. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem
nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
2) Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným
způsobem.
3) V případě nesrovnalosti v placení školného se bude postupovat následujícím způsobem:
 při nezaplacení školného v požadovaném termínu učitel upozorní rodiče na
nezaplacené školné
 v případě, že školné není uhrazeno do 15 ti dnů od výzvy učitele, následuje dopis s
upozorněním na pohledávku vůči ZUŠ
 při nezaplacení školného do konce pololetí následuje 2. upomínka s upozorněním na
vyloučení ze školy.
4) Nezaplacení školného za splatné období je důvodem k vyloučení ze studia na ZUŠ
Pozořice.
5) Výkaz školného – příspěvku vede učitel a sleduje ekonomka pověřená ředitelem školy.

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání
Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání.
1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a
studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může
mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
2) Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově
hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý
žák,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za
vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní
termín.
3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo
zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření
1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským
opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další
kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
2) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními
normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmínečném
vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví
ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák
v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může
ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
Podle závažnosti provinění mohou být žáku uložena tato výchovná opatření:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtka třídního učitele
c) důtka ředitele školy
d) podmíněné vyloučení
4) Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode
dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se
žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin
podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy
dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto
rozhodnutí den pozdější.

ČÁST DEVÁTÁ

Pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole
Novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb., s účinností ode dne 25.8.2020 jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách

1) Škola je povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem. Podmínky jsou stanovené v § 184a zákona č. 561/2004 Sb,. (školský zákon). Škola zahájí přechod na vzdělávání distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné.
a) žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije,
b) zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
c) zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
d) zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.
2) Škola má nastaven vhodný způsob hodnocení a příklady distančních aktivit pro žáky ve všech oborech školy ve svém vnitřním předpisu.

Tímto se ruší Školní řád ze dne 1. října 2020.
Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 13. března 2024.