Obory

Škola poskytuje základní umělecké vzdělání schopným zájemcům a přípravu talentovaných jedinců k dalšímu studiu na vyšších uměleckých školách v těchto oborech:

 • hudební – přípravná hudební výchova, dechové nástroje, klavír, EKN, akordeon, smyčcové nástroje, kytara, sólový a komorní zpěv, bicí
 • taneční – taneční průprava, taneční gymnastika, moderní scénický tanec
 • výtvarný – plošná tvorba, keramika a modelování
 • literárně-dramatický – dramatika a slovesnost

Hudební obor

 • Klávesové nástroje
  oddělení disponuje možností vzdělávat zájemce ve hře na klavír – klasické studium, taneční hudba, čtyřruční hra a na Elektronické klávesové nástroje – EKN a Musitronika
 • Smyčcové nástroje
  housle, viola, violoncello – klasická hra, komorní hra
 • Dechové nástroje
  zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon – klasická hra, komorní hra, hra v souborech
 • Lidové nástroje
  akordeon, akustická kytara – klasická hra, elektrická kytara a basová kytara – doprovody písní, komorní hra,
 • Bicí nástroje
  bicí – klasická hra, doprovody písní, komorní hra
 • Pěvecké oddělení
  sólový a komorní zpěv – klasika, populár i muzikál

Kromě výuky hry na nástroj navštěvují žáci hodiny hudební nauky, pro nejmenší žáky je určena přípravná hudební výchova (PHV), a pro pokročilé žáky výuka komorní hry.

Velký zájem a ohlas je o soubory zobcových fléten, žáci získávající přední místa v soutěžích. Soubory, které vede učitelka Lia Teplá se zaměřují na hudbu renesanční, barokní i současnou. Členové souboru a nejlepší žáci se účastní soutěží a učinkují na vernisážích a jiných kulturních akcí organizovaných školou. Talentovaní žáci mají možnost připravit se ke studiu na Konzervatoři.

Taneční obor

Výukou v tanečním oddělení se snažíme podpořit rozvoj dětské osobnosti, především zdokonalováním přirozených pohybových aktivit, posílením hudebního a prostorového cítění a pěstováním pěkných mezilidských vztahů. Pravidelným pohybem si žáci upevňují a osvojují správné držení těla a zvyšují svoji celkovou pohyblivost. Naší snahou je probudit v dětech nejen smysl pro krásu tance a pohybu, ale i schopnost spolupracovat v kolektivu. Pohybová a taneční příprava je orientována na moderní scénický tanec.

V Pozořicích má taneční oddělení vlastní taneční sál se zrcadly, tyčemi gymnastickým kobercem a vhodnou krytinou na podlaze. Toto zázemí přispívá ke kvalitě výuky.

Začínající děti jsou zařazeny do přípravné taneční výchovy a docházejí na výuku jedenkrát týdně. Žákyně a žáci I. a II. stupně pracují ve skupinách, které mají výuku dvakrát týdně. Do skupin jsou děti zařazovány podle věku, délky docházky a schopností. Zájem o výuku v tanečním oddělení je větší, než jsme schopni uspokojit.

Stejným způsobem je organizovaná výuka i na pobočce v Mokré-Horákově. V budově ZUŠ v Mokré má taneční oddělení k dispozici sál vybavený zrcadly a tyčemi a gymnastickými koberci.

Starší dívky, většinou bývají zařazeny do skupin, jejichž výuka probíhá v Pozořicích, kde díky většímu počtu žáků mají možnost být zařazeny do skupiny, kde jsou děti menším věkovým rozdílem, což přispívá k jejich dokonalejšímu a detailnějšímu rozvoji.

Každoročně připravujeme vystoupení, při kterých děti uplatňují nabyté dovednosti a zkušenosti. Již tradičně se malí i velcí tanečníci účastní všech akcí, které organizuje naše škola nebo organizace působící v obcích spadajících do působnosti Základní umělecké školy. Snažíme se propojovat dovednosti žáků všech oborů naší školy na společných víceoborových akcích. Začátkem prosince organizujeme akci nazvanou Mikulášské povídání o tanci. Starší žákyně se již mnoho let představují na plesech pořádaných různými organizacemi v Pozořicích, ve Tvarožné, v Sivicích, Viničných Šumicích a Hostěnicích. Ke konci I. pololetí připravujeme Hodiny otevřených dveří pro rodiče nejmladších žákyň a žáků, aby se jejich rodiče a blízcí mohli seznámit s tím, co se jejich děti zvládly naučit a žákyně vyšších ročníků předvedou, kam výuka v tanečním oboru směřuje.

Svoji tradici měl Gymnastický pohár, což byla interní soutěž naší školy, kterého se povinně účastnili všichni žáci, kteří zahájili povinnou školní docházku. Tato akce posouvala gymnastické dovednosti našich žáků každým rokem daleko za hranice povinných prvků. V současnosti pořádáme školní Taneční přehlídku. Začátkem června přispívá taneční obor do programu při výměnných koncertech se ZUŠ v Ivanke pri Dunaji. Školní rok bývá zakončen samostatným Absolventským koncertem tanečního oddělení, kterého se účastní všichni žáci tanečního oddělení. Tento program uvádíme zpravidla dvakrát v Dělnickém domě v Pozořicích.

Účastníme se také tanečních přehlídek tanečního oboru ZUŠ a několikrát jsme se účastnili Krajské přehlídky dětských skupin scénického tance.

Vztah k pohybu a tanci některé žáky inspiruje k jeho dalšímu studiu na taneční konzervatoři. Někteří absolventi uplatňují své taneční schopnosti v tanečních souborech nebo v pedagogickém povolání.
S rokem 2019 bude spojován I. ročník Taneční přehlídky žáků školy, která nahradila X. ročník Gymnastického poháru.

Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru má dvě oddělení:

 • výtvarná tvorba
 • keramika a modelování

Hlavním posláním výtvarného oboru je podchycovat talentované žáky, jejich talent podpořit a rozvíjet. V prvním roce studia se děti hravou formou seznamují s výtvarnými nástroji, materiály a technikami. V dalších ročnících prvního stupně je kladen důraz na estetický vývoj žáků k promyšlené tvorbě, zručnosti, fantazii, ale i schopnost smyslového vnímání světa. Během studia si děti sami vybírají směr, který je nejvíce zajímá a baví. Ti, kteří se chtějí tomuto oboru více věnovat pokračují ve studiu druhého stupně a mohou se připravovat k talentovým zkouškám na školy s uměleckým zaměřením.

Žáci oddělení výtvarné tvorby své práce vystavují v přízemí Základní školy v Pozořicích, v budově zdravotního střediska, kde je Minigalerie pro nejlepší žáky, a v Obecní knihovně v Pozořicích. Žáci výtvarného oddělení se účastní i celostátně vypsaných soutěží a přivezli si nejedno ocenění.

Oddělení keramiky a modelování prezentuje své výrobky na výstavě v rámci vánočního koncertu hudebního oddělení. Jejich výrobky mají vždy u veřejnosti velký úspěch.

Každoročně je uspořádána vernisáž absolventských prací.

Literárně-dramatický obor

Výuka literárně-dramatického oboru má studijní zaměření:

 • dramatika a slovesnost

Literárně-dramatický obor rozvíjí umělecké nadání žáků směrem k divadelnímu a slovesnému umění. Jeho základem je dramatická hra, která klade důraz na jednání a aktivitu, využívá přímého prožitku a prostřednictvím vstupu do nejrůznějších rolí rozvíjí žákovu schopnost vnímat sama sebe i své okolí a vytvářet a sdělovat v čase a prostoru lidské vztahy a jednání. Vychází ze spontánního dětského dramatického projevu a směřuje k vytvoření schopnosti samostatného, osobitého a přirozeného vyjadřování se v sociální, ale i umělecké oblasti. Těžištěm výuky je práce v kolektivu, která postupuje od jednoduchých improvizací až ke schopnosti aktivně, samostatně a tvořivě se podílet na inscenačním procesu. Nedílnou součástí výuky je také individuální práce s textem (poezie, próza, monolog, dialog), při které se žáci učí nejenom umělecky interpretovat, ale také rozeznávat a hodnotit umělecké a myšlenkové kvality literární předlohy.