Taneční obor

Výukou v tanečním oboru se snažíme podpořit rozvoj dětské osobnosti, především zdokonalováním přirozených pohybových aktivit, posílením hudebního a prostorového cítění a pěstováním pěkných mezilidských vztahů. Pravidelným pohybem si žáci upevňují a osvojují správné držení těla a zvyšují svoji celkovou pohyblivost. Naší snahou je probudit v dětech nejen smysl pro krásu tance a pohybu, ale i schopnost spolupracovat v kolektivu. Pohybová a taneční příprava je orientována na moderní scénický tanec.

V Pozořicích má studijní zaměření tanec vlastní taneční sál se zrcadly, tyčemi gymnastickým kobercem a vhodnou krytinou na podlaze. Toto zázemí přispívá ke kvalitě výuky.

Začínající děti jsou zařazeny do přípravné taneční výchovy a docházejí na výuku jedenkrát týdně. Žákyně a žáci I. a II. stupně pracují ve skupinách, které mají výuku dvakrát týdně. Do skupin jsou děti zařazovány podle věku, délky docházky a schopností. Zájem o výuku v tanečním oddělení je větší, než jsme schopni uspokojit.

Stejným způsobem je organizovaná výuka i na pobočce v Mokré-Horákově. V budově ZUŠ v Mokré má studijní zaměření tanec k dispozici sál vybavený zrcadly a tyčemi a gymnastickými koberci.

Starší dívky, většinou bývají zařazeny do skupin, jejichž výuka probíhá v Pozořicích, kde díky většímu počtu žáků mají možnost být zařazeny do skupiny, kde jsou děti menším věkovým rozdílem, což přispívá k jejich dokonalejšímu a detailnějšímu rozvoji.

Každoročně připravujeme vystoupení, při kterých děti uplatňují nabyté dovednosti a zkušenosti. Již tradičně se malí i velcí tanečníci účastní všech akcí, které organizuje naše škola nebo organizace působící v obcích spadajících do působnosti Základní umělecké školy. Snažíme se propojovat dovednosti žáků všech oborů naší školy na společných víceoborových akcích. Začátkem prosince organizujeme akci nazvanou Mikulášské povídání o tanci. Starší žákyně se již mnoho let představují na plesech pořádaných různými organizacemi v Pozořicích, ve Tvarožné, v Sivicích, Viničných Šumicích a Hostěnicích. Ke konci I. pololetí připravujeme Hodiny otevřených dveří pro rodiče nejmladších žákyň a žáků, aby se jejich rodiče a blízcí mohli seznámit s tím, co se jejich děti zvládly naučit a žákyně vyšších ročníků předvedou, kam výuka v tanečním oboru směřuje.

Svoji tradici má už i Gymnastický pohár, což je interní soutěž naší školy, kterého se povinně účastní všichni žáci, kteří zahájili povinnou školní docházku. Mladší děti mají účast dobrovolnou. Tato akce posouvá gymnastické dovednosti našich žáků každým rokem daleko za hranice povinných prvků. Ve školním roce 2017/2018 se bude konat již II. ročník ZUŠ OPEN, což je celostátní happening Základních uměleckých škol ve veřejném prostoru pod záštitou nadace Magdaleny Kožené. Začátkem června přispívá taneční obor do programu při výměnných koncertech se ZUŠ v Ivanke pri Dunaji. Školní rok bývá zakončen samostatným Absolventským koncertem tanečního oboru, kterého se účastní všichni žáci tanečního oddělení. Tento program uvádíme zpravidla v Kulturním domě v Horákově a následně dvakrát v Dělnickém domě v Pozořicích.

Účastníme se také tanečních přehlídek tanečního oboru ZUŠ a několikrát jsme se účastnili Krajské přehlídky dětských skupin scénického tance.

Vztah k pohybu a tanci některé žáky inspiruje k jeho dalšímu studiu na taneční konzervatoři. Někteří absolventi uplatňují své taneční schopnosti v tanečních souborech nebo v pedagogickém povolání.