Taneční obor

Výukou v tanečním oboru se snažíme podpořit rozvoj dětské osobnosti, především zdokonalováním přirozených pohybových aktivit, posílením hudebního a prostorového cítění a pěstováním pěkných mezilidských vztahů. Pravidelným pohybem si žáci upevňují a osvojují správné držení těla a zvyšují svoji celkovou pohyblivost. Naší snahou je probudit v dětech nejen smysl pro krásu tance a pohybu, ale i schopnost spolupracovat v kolektivu. Pohybová a taneční příprava je orientována na moderní scénický tanec.

V Pozořicích má studijní zaměření tanec vlastní taneční sál se zrcadly, tyčemi gymnastickým kobercem a vhodnou krytinou na podlaze. Toto zázemí přispívá ke kvalitě výuky.

Začínající děti jsou zařazeny do přípravné taneční výchovy a docházejí na výuku jedenkrát týdně. Žákyně a žáci I. a II. stupně pracují ve skupinách, které mají výuku dvakrát týdně. Do skupin jsou děti zařazovány podle věku, délky docházky a schopností. Zájem o výuku v tanečním oddělení je větší, než jsme schopni uspokojit.

Stejným způsobem je organizovaná výuka i na pobočce v Mokré-Horákově. V budově ZUŠ v Mokré má studijní zaměření tanec k dispozici sál vybavený zrcadly a tyčemi a gymnastickými koberci.

Starší dívky, většinou bývají zařazeny do skupin, jejichž výuka probíhá v Pozořicích, kde díky většímu počtu žáků mají možnost být zařazeny do skupiny, kde jsou děti menším věkovým rozdílem, což přispívá k jejich dokonalejšímu a detailnějšímu rozvoji.

Každoročně připravujeme vystoupení, při kterých děti uplatňují nabyté dovednosti a zkušenosti. Již tradičně se malí i velcí tanečníci účastní všech akcí, které organizuje naše škola nebo organizace působící v obcích spadajících do působnosti Základní umělecké školy. Snažíme se propojovat dovednosti žáků všech oborů naší školy na společných víceoborových akcích. Začátkem prosince organizujeme akci nazvanou Mikulášské povídání o tanci. Starší žákyně se již mnoho let představují na plesech pořádaných různými organizacemi v Pozořicích, ve Tvarožné, v Sivicích, Viničných Šumicích a Hostěnicích. Ke konci I. pololetí připravujeme Hodiny otevřených dveří pro rodiče nejmladších žákyň a žáků, aby se jejich rodiče a blízcí mohli seznámit s tím, co se jejich děti zvládly naučit a žákyně vyšších ročníků předvedou, kam výuka v tanečním oboru směřuje.

Začátkem června přispívá taneční obor do programu při výměnných koncertech se ZUŠ v Ivanke pri Dunaji. Školní rok bývá zakončen samostatným Absolventským koncertem tanečního oboru, kterého se účastní všichni žáci tanečního oddělení. Tento program uvádíme zpravidla v Kulturním domě v Horákově a následně dvakrát v Dělnickém domě v Pozořicích.

Účastníme se také tanečních přehlídek tanečního oboru ZUŠ a několikrát jsme se účastnili Krajské přehlídky dětských skupin scénického tance.

Vztah k pohybu a tanci některé žáky inspiruje k jeho dalšímu studiu na taneční konzervatoři. Někteří absolventi uplatňují své taneční schopnosti v tanečních souborech nebo v pedagogickém povolání.